DROGA ŻYCIA PUSTYNNIKÓW

My dzieci i słudzy Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, Oblubienicy Ducha Świętego, Królowej Świętego Miasta Jeruzalem, Niepokalanej Matki Kościoła  
i Królowej Pokoju, pragniemy upodabniać się do Niej we wszystkim, a w szczególności, chcemy przyjmować Jej postawę pełnej dyspozycyjności wobec woli Boga, postawę czułego pochylenia się nad każdym człowiekiem i troskliwej nad nim opieki, niezależnie od jego wyznania, narodowości, czy statusu społecznego. Tak jak Matka Najświętsza w darze Szkaplerza Świętego ogarnęła każdego z nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki, tak i my pragniemy otaczać opieką ludzi na pustyni codzienności, niosąc światu Pokój i Dobro.  

Jako dzieci i słudzy Kościoła Matki, który nazwany został w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, Soboru Watykańskiego II, górnym Jeruzalem i matką naszą oraz przedstawiony został jako „...nieskalana Oblubienica niepokalanego Baranka, którą Chrystus umiłował i wydał siebie samego za nią, aby ją uświęcić, którą złączył ze sobą węzłem nierozerwalnym i nieustannie ją żywi i pielęgnuje, i którą oczyściwszy zechciał mieć złączoną ze sobą oraz poddaną w miłości i wierności, którą wreszcie hojnie obdarzył na wieki dobrami niebiańskimi, abyśmy pojąć mogli Bożą i Chrystusową do nas miłość, przewyższającą wszelką władzę, pragniemy tu na ziemi przebywając na tułaczce daleko od Pana, mając się za wygnańców, szukać tego i to miłować, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus siedzący po prawicy Bożej, gdzie życie nasze ukryte zostało z Chrystusem w Bogu aż do chwili, gdy
z Oblubieńcem naszym, będziemy mogli połączyć się w wiecznej Adoracji, zanurzeni w Jego Miłości.”(por. KK rozdz.I.6) Pragniemy coraz doskonalej naśladować naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z miłości ku nam ogołocił samego siebie przyjąwszy postać Sługi i stał się posłusznym woli Ojca, aż do całkowitego wyniszczenia na drzewie Krzyża. ( Flp 2,6-11 )

MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka ...
Pragniemy stawać się miłością w Sercu Kościoła Matki, naśladując oblubieńczą postawę Niepokalanej ..

STATUT PUSTYNNIKÓW - (kliknij) 

DROGA ŻYCIA PUSTYNNIKÓW (poniżej)